วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระเจ้าตากสินชุมแสง


  ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนกั้นแม่น้ำน่านฝั่งตลาดชุมแสงเป็นถนนริมเขื่อนสำหรับชมทัศนียภาพบ้านเรือนและบรรยากาศริมแม่น้ำน่านประดิษฐานรูปหล่อพระองค์วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสงจะมีการจัดงานประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี(ซึ่งเป็นวันปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองกรุงธนบุรี)
วัตถุประสงค์ของการสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย และเทิดทูนในพระราชประวัติวีรกรรมที่กล้าหาญในการรวบรวมบ้านเมือง พ.ศ. ๒๓๑๑ จนบาดเจ็บที่พระชงฆ์(แข้ง)ด้วยกระสุนปืนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านในเขตอำเภอชุมแสง
ขนาดพระบรมราชานุสาวรีย์ สูงประมาณ ๓ เมตร ประติมากร คือนายถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายก รมต. และรมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี
- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานบนพระแท่น ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเขตเทศบาลเมืองชุมแสง